Heb je vragen? +31 546 246 060

Algemene voorwaarden


1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze Algemene Inkoopvoorwaarden zijn - met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de contractpartner (hierna "Leverancier" genoemd) - op alle overeenkomsten betreffende leveringen en diensten aan Helmut Bünte® GmbH (hierna "Bünte" genoemd). In het bijzonder zijn ze een integraal onderdeel van alle aankoopcontracten, contracten voor werk en diensten en contracten voor werk en materialen. 

1.2 Tegenstrijdige algemene voorwaarden van de leverancier zijn niet bindend voor Bünte, zelfs als Bünte er geen bezwaar tegen maakt. De aanvaarding van leveringen en diensten wordt niet beschouwd als een aanvaarding van de algemene voorwaarden van de leverancier. 


2 Bestellingen 

2.1 Bestellingen zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn geplaatst of schriftelijk zijn bevestigd door Bünte nadat ze mondeling of elektronisch zijn geplaatst. Leveringen waarvoor geen schriftelijke order is ontvangen Bünte accepteert geen leveringen waarvoor geen schriftelijke order is ontvangen.

2.2 Bünte is gerechtigd een bestelling kosteloos te herroepen indien de leverancier de betreffende bestelling niet onverwijld, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst, ongewijzigd bevestigt. 


3 Leveringen; Data; Vertraging 

3.1 Elke levering dient vergezeld te gaan van een leveringsbon met daarop het ordernummer van Bünte en de omschrijving van de inhoud naar soort en hoeveelheid. Tenzij anders overeengekomen, draagt de leverancier de transportkosten. 

3.2 De ondertekening van een leveringsbon bevestigt enkel de ruimtelijke overdracht van de goederen binnen de invloedssfeer van Bünte, maar niet hun volledigheid of vrijheid van gebreken. 

3.3 Eigendom gaat over op Bünte bij levering. Elk uitgebreid of uitgebreid eigendomsvoorbehoud is uitgesloten. 

3.4. Goederen die niet conform de overeenkomst zijn geleverd of te veel zijn geleverd, kunnen voor rekening en risico van de leverancier worden geretourneerd. Overtollige of deelleveringen gelden nog niet als nakoming, tenzij anders overeengekomen. Deelleveringen behoeven toestemming van Bünte. 

3.5 Indien de leverancier verplicht is de zaken bij Bünte te monteren en/of installeren, zal de leverancier deze diensten in de overeengekomen omvang verlenen en vervolgens de functionele en/of operationele gereedheid van de zaken aantonen. De leverancier zal deze diensten in de overeengekomen mate leveren en vervolgens de functionele en/of operationele gereedheid van de goederen demonstreren. De demonstratie omvat de demonstratie van alle essentiële functionaliteiten. Bünte heeft het recht om de gemonteerde/geïnstalleerde goederen af te keuren indien Bünte tijdens de demonstratie vaststelt dat de gebreken het gebruik of de werking van de goederen verhinderen. Het recht tot afkeuring bestaat ook indien de leverancier zijn demonstratieplicht niet naar behoren nakomt. Andere claims blijven onaangetast. 

3.6 Overeengekomen termijnen voor leveringen en diensten zijn bindend en moeten worden nagekomen door de leverancier. Indien vertragingen te verwachten zijn, zal de leverancier Bünte onmiddellijk schriftelijk informeren. 

3.7 Indien de leverancier een termijn niet nakomt, is hij zonder aanmaning in verzuim. Dit geldt niet als de leverancier niet verantwoordelijk is voor de vertraging. In het geval van verzuim kan Bünte schadevergoeding eisen voor niet-nakoming. Daarnaast mag Bünte zich terugtrekken uit het contract en schadevergoeding eisen in plaats van nakoming als Bünte de leverancier zonder succes een redelijke termijn voor nakoming heeft gesteld. In plaats van schadevergoeding in plaats van nakoming kan de klant terugbetaling eisen van vergeefse uitgaven in de zin van § 284 BGB. Het stellen van een termijn is niet vereist in de wettelijk geregelde gevallen van § 281 lid 2, § 323 lid 2 BGB. Andere aanspraken blijven onaangetast. 

3.8 Daarnaast heeft Bünte recht op een contractuele boete van 0,2% van de netto orderwaarde voor elke werkdag vertraging. Bünte heeft recht op een contractuele boete van 0,2% van de netto orderwaarde voor elke werkdag vertraging, tenzij de leverancier bewijst dat er geen schade of slechts aanzienlijk minder schade is ontstaan. Claim 1 is ook van toepassing op het overschrijden van overeengekomen gedeeltelijke acceptatiedata. In dit geval wordt de contractuele boete berekend op basis van het deel van de nettowaarde van de bestelling dat aan de gedeeltelijke prestatie kan worden toegeschreven. 

3.9 In totaal mag de som van de contractuele boete die moet worden betaald op basis van de bepaling in clausule 3.8. echter niet meer bedragen dan 5% van de nettowaarde van de bestelling. De uitoefening van verdere aanspraken blijft onaangetast. § Paragraaf 341 (3) van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) wordt gewijzigd in die zin dat de contractuele boete kan worden afgedwongen tot aan de laatste betaling. Dit is niet van toepassing als Bünte op het moment van acceptatie de contractuele boete niet opeist op het moment van acceptatie ondanks het verzoek daartoe van de opdrachtnemer. Contractuele boetes worden verrekend met schadeclaims. 


4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst door Bünte van een deugdelijk correct opgestelde factuur bij Bünte en volledige levering van de levering of dienst.

4.2 Als facturering vanwege een levering en acceptatie al voor de overeengekomen leverdatum heeft plaatsgevonden, geldt de overeengekomen leverdatum als factuurdatum en ontvangst na 3 daaropvolgende werkdagen.

4.3 Betalingen impliceren niet dat de levering of dienst erkend wordt als zijnde in overeenstemming met het contract. 


5 Garantie

5.1 Bünte dient een termijn van 2 weken vanaf levering in acht te nemen in geval van duidelijke gebreken, anders 2 weken vanaf ontdekking van het gebrek. De leverancier ziet af van het bezwaar van vertraagde melding van gebreken voor alle gebreken die binnen 14 dagen na ontdekking worden gemeld.

5.2 De leverancier zal gebreken onverwijld, doch uiterlijk binnen een door Bünte gestelde redelijke termijn verhelpen. De leverancier draagt de hiervoor noodzakelijke kosten kosten die hiervoor nodig zijn, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten.

5.3 Indien de leverancier het verhelpen van gebreken niet succesvol uitvoert binnen een hem gestelde termijn kan Bünte de leverancier een redelijke respijttermijn stellen en na het vruchteloos verstrijken daarvan de vergoeding verminderen of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Terugtrekking wegens een onbeduidend gebrek is echter uitgesloten. Daarnaast mag Bünte schadevergoeding of onkostenvergoeding eisen in overeenstemming met § 437 Nr. 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) als aan de wettelijke vereisten is voldaan.

5.4 Indien de garantietermijn niet afzonderlijk is overeengekomen, bedraagt deze 24 maanden vanaf de risico-overgang, tenzij wettelijk een langere garantietermijn geldt.

5.5 Indien Bünte gebreken meldt voor het verstrijken van de verjaringstermijn en de partijen onderhandelen in de zin van § 203 BGB, wordt de verjaring opgeschort totdat de leverancier of Bünte weigert om de onderhandelingen voort te zetten. De verjaringstermijn begint ten vroegste drie maanden na het einde van de schorsing.

5.6 De leverancier draagt de productaansprakelijkheid ten opzichte van Bünte in verband met gebreken in de door hem geleverde producten. Hij draagt alle kosten en uitgaven die hieruit voortvloeien, inclusief de kosten van een juridisch geschil of een noodzakelijke rectificatie of terugroepactie. De leverancier is verplicht om een adequate productaansprakelijkheidsverzekering te hebben.

5.7 De bovenstaande bepalingen van clausule 5 zijn van toepassing zonder afbreuk te doen aan de wettelijke rechten van Bünte.


6 Geheimhouding; verstrekken van materiaal en documenten

6.1 De leverancier is verplicht tot geheimhouding van alle bedrijfs- en bedrijfsgeheimen alsmede andere informatie, documenten en gegevensdragers van Bünte die hem zijn toevertrouwd of die hem bekend zijn geworden door of in verband met de uitvoering van de opdracht, niet voor eigen doeleinden of die van derden, maar uitsluitend ten behoeve van de rechtmatige uitvoering van de opdracht. De leverancier zal zijn ingezette medewerkers en andere derden een overeenkomstige nalevingsverplichting opleggen.

6.2 De verplichting tot geheimhouding volgens paragraaf 6.1 is niet van toepassing op informatie, die reeds algemeen bekend is of die zonder tussenkomst van de tot geheimhouding verplichte leverancier algemeen bekend wordt. Verdere wettelijke verplichtingen tot geheimhouding blijven onverminderd van kracht.

6.3 Deze geheimhoudingsverplichting blijft ook na beëindiging van het contract van kracht.

6.4 Het volgende is ook van toepassing op het verstrekken van materialen en documenten door Bünte: Materialen en documenten geleverd door Bünte blijven eigendom van Bünte. Evenzo blijven alle industriële eigendomsrechten (bijv. merkrechten of auteursrechten) bij Bünte. De leverancier zal de materialen en documenten kosteloos en met de zorg van een goed koopman gescheiden van zijn overige eigendommen en als eigendom van Bünte bewaren. Ze mogen enkel gebruikt worden voor de uitvoering van de opdracht. In het bijzonder de door Bünte verstrekte documenten (bijv. technische tekeningen, schetsen, monsters) zijn eigendom van Bünte en mogen niet worden gereproduceerd door de leverancier. Reproducties zijn alleen toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de order.


7 Inbreuk op eigendomsrechten

De leverancier garandeert dat zijn leveringen of diensten geen inbreuk maken op octrooirechten, auteursrechten of andere industriële eigendomsrechten van derden. Indien de leverancier desondanks industriële eigendomsrechten schendt, is hij verplicht, naar keuze van Bünte, de levering zodanig aan te passen dat deze door Bünte kan worden gebruikt in overeenstemming met de contractuele rechten van derden of Bünte te vrijwaren voor industriële eigendomsrechten van derden. Andere claims blijven onaangetast.


8 Verpakking

8.1 De kosten van verpakking en etikettering zijn voor rekening van de leverancier, tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 De leverancier garandeert dat de verpakking voldoet aan de toepasselijke wettelijke vereisten.

8.3 De verplichting om de verpakking terug te nemen vloeit voort uit de overeenkomstige wettelijke bepalingen. De plaats van uitvoering van de verplichting van de leverancier om de verpakking terug te nemen, is de plaats waar de goederen worden overhandigd.

8.4 Onverminderd de vervoersvoorwaarden geldt het volgende: De verpakking moet zodanig zijn dat de belastingen die optreden tijdens het vervoer geen schade veroorzaken aan de te leveren goederen. De verpakking moet zo goed mogelijk worden gebruikt. De verpakking moet zo milieuvriendelijk mogelijk zijn en moet gemakkelijk te verwijderen en af te voeren zijn.

8.5 Helmut Bünte GmbH verzendt alleen pakketten naar handelaren. Directe verzending namens de klant naar niet-handelaren is ook uitgesloten. De afzender is altijd het adres van Bünte. Als Bünte een pakket rechtstreeks naar een derde partij stuurt namens een klant, dan is de controle van de commerciële activiteit van de derde partij evenals de daaruit voortvloeiende verplichtingen tegenover de derde partij uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant van Helmut Bünte GmbH.


9 Bijzondere verplichtingen van de leverancier

9.1 De leverancier verplicht zich Bünte schriftelijk of in tekstvorm te informeren over alle wettelijk vereiste goedkeuringen, expertises en dergelijke (hierna "documenten" genoemd) voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, is de leverancier verplicht om alle vereiste documenten uiterlijk ten tijde van de risico-overgang op eigen kosten aan Bünte te verstrekken. Goederen waarvoor deze documenten zelfs na het stellen van een redelijke termijn niet zijn overlegd, zal Bünte een onafhankelijk testbureau opdracht geven om deze documenten voor te bereiden op kosten van de leverancier.

9.2 De leverancier is verplicht om voor alle goederen/artikelen uiterlijk bij de overdracht van het risico een leveranciersverklaring af te geven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1207/2001.

9.3 De leverancier is verplicht om Bünte tijdig te informeren voor een verandering in de productieprocessen, een verplaatsing van de productielocatie, een verandering in de materialen of leveranciersproducten evenals voor een verandering in de test- en kwaliteitsborgingsprocedures zodat Bünte kan controleren of de verandering een negatief effect heeft op de product- en servicekwaliteit.

9.4 De leverancier verbindt zich ertoe de wetten van de toepasselijke rechtssystemen na te leven en in het bijzonder het verbod op kinderarbeid. De ILO Conventies 138 & 182, die op verzoek door Bünte zullen worden verstrekt, zijn gezaghebbend.


10 Overige bepalingen

10.1 Aanvullingen, wijzigingen of aanvullende overeenkomsten op deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk zijn om van kracht te zijn. Dit geldt ook voor de vrijstelling van de schriftelijke vormvereiste.

10.2 De overdracht van rechten en verplichtingen van de leverancier uit de overeenkomst is uitgesloten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bünte. Retentierechten en rechten om nakoming te weigeren van de leverancier zijn uitgesloten, tenzij de onderliggende tegenvorderingen niet worden betwist door Bünte of wettelijk zijn vastgesteld.

10.3 De plaats van uitvoering is het respectievelijk opgegeven leveringsadres. Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat over op de leverancier bij levering op het leveringsadres (bij leveringen zonder montage en/of installatie), bij leveringen met montage en/of installatie na succesvolle voltooiing van de werkzaamheden en acceptatie door Bünte. Indien de leverancier koopman is, is Bad Iburg de exclusieve bevoegde rechtbank.

10.4 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Met uitsluiting van het conflictenrecht en met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

10.5 De contractuele taal is Duits.

Contactformulier